Bestyrelse og vedtægter

BESTYRELSEN I DVÆRGKANINKLUBBEN

 

Formand

Lars Ellyton

Polluxvej 7 -Saunte

3100 Hornbæk

Tlf. 28 91 03 53

Mail: kontakt@dvaergkaninklubben.dk

 

 

Kasserer

Kate Nielsen

Hyllingeparken 27

4070 Kirke Hyllinge

 

Mail: info@benie.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

Anton Dam Nielsen

Klosterhedevang 2

7600 Struer

Tlf. 26 23 50 36

 

 

Bestyrelsesmedlem

Peter Villadsen

Vasevej 8, Rindum

6950 Ringkøbing

Tlf. 30 87 74 66

 

 

 

KLUBBENS VEDTÆGTER

 

§ 1

Dværgkaninklubben er en specialklub, som er en del af Danmarks Kaninavlerforening. Klubbens formål er, via et forpligtende fællesskab, at fremme interessen for dværgkaninracerne, herunder styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§ 2

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kaniner, og som er medlem af Danmarks Kaninavlerforenings Stampeklub for kælekaniner eller Danmarks Kaninavlerforenings hovedforening, såfremt man ønsker at udstille racekaniner, eller deltage i kaninhopkonkurrencer.

 

§ 3

Optagelse kan ske ved henvendelse til klubben, for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes på klubbens generalforsamling i forbindelse med Danmarks Kaninavlerforenings Landsudstilling.

§ 4

Udmeldelse skal ske skriftlig til klubbens formand senest 14 dage før efterfølgende Landsudstilling.

§ 5

Generalforsamlingen er Dværgkaninklubbens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske gennem Tidsskrift for Kaninavl eller direkte til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6

Ordinær generalforsamling finder sted på Danmarks Kaninavlerforenings Landsudstilling hvert år.

 

 

Dagsorden skal mindst indeholde:

 

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af regnskab

4: Behandling af indkomne forslag

5: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

6: Vag af bilagskontrollant og billagskontrollant suppleant

7: Eventuelt.

 

§ 7

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.

§ 9

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlin-gen. Resten af bestyrelsen, 6 personer vælges uanset bopæl, og konstituerer sig selv efterfølgende.

 

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. 4 personer i de ulige år og 3 personer i de lige år.

 

Klubbens tegnes officielt af formand og kasserer.

 

§ 10

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte nødvendige udvalg.

§ 11

Udelukkelse af klubben kan ske, hvis mindst 75 % af generalforsamlingen stemmer for.

§ 12

Klubbens medlemmer kan optages som ungdomsmedlemmer indtil det fyldte 18 år.

§ 13

Ved opløsning af klubben, skal det ske ved mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers godkendelse.

§ 14

Ved eventuelt opløsning af klubben skal dens aktiver tilfalde Danmarks Kaninavlerforening.

 

 

 

 

NYTTIGE LINKS

 

Danmarks Kaninavlerforening: www.kaniner.dk

 

Næstformand

Bent Bramberg Ernstsen

Vestergade 58 C

8550 Ryomgård

Tlf. 40 34 80 92

Bestyrelsesmedlem

Bent Jensen

Mosegårdsvej 6, Sdr. Vium

6893 Hemmet

Tlf. 23 61 44 91

 

Bestyrelsesmedlem

Louise Møller

Jedstedvej 13, Jedsted Mark

6771 Gredstedbro

Tlf. 75 44 34 75

Mail: voice@voice.dk

Copyright @ All Rights Reserved